cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Tôi có thể khởi tạo thêm tài khoản giáo dục được không.

MrĐoàn
Newcomer
Newcomer

Tôi có thể khởi tạo thêm tài khoản giáo dục được không.

1 REPLY 1

CarlaA
Moderator
Moderator

Xin chào @ MrĐoàn, Chào mừng bạn đến với Cộng đồng Zoom!

 

Các trường có thể tạo nhiều tài khoản giáo dục từ 20 giấy phép trở lên. Tuy nhiên, Nhà trường chỉ nên thêm tài khoản vào tài khoản chính của mình và gán chúng cho những người dùng khác nhau qua email. Khi chúng tôi đưa ra mức giảm giá theo từng cấp độ. Nếu là các tài khoản riêng biệt, chúng được lập hóa đơn theo giá gốc.Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với người điều hành tài khoản của bạn.

 

** Được dịch bằng Google Dịch.


Carla (she/her/hers)
Zoom Community Team
Have you heard of Zoom AI Companion?