cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Tôi bị nợ hóa đơn tín dụng

quangdungdbd1
Newcomer
Newcomer

Trước đây tôi dùng thẻ tín dụng đăng ký gói 1 năm trên zoom. Hiện tại thẻ đó đã hủy và zoom đã tính nợ vào thẻ đó. Hiện tại tôi đã cập nhật thẻ mới làm sao để tôi trả nợ được 

0 REPLIES 0