cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

dạy học

hoanghaiphong
Listener

Tôi ở Việt Nam school, tôi bị ảnh hưởng bởi Covid, nên phải dạy trực tuyến thay vì tập trung tại trường. Hãy giúp tôi tạo tài khoản miễn phí không bị giới hạn 40 phút cho giáo viên của trường chúng tôi. Trân trọng cảm ơn!

1 REPLY 1

RN
Zoom Moderator
Zoom Moderator

Xin chào @hoanghaiphong https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/360041264451-K-12-School-Time-Limit-Removal-Request-FAQ

 

Theo bài viết KB nâng cao K-12 của chúng tôi - nếu quốc gia của bạn không có trong danh sách được hỗ trợ, rất tiếc, tùy chọn này không khả dụng ở quốc gia của bạn.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
Zoom Community Moderator
he/him/his

Have you heard about Zoom AI Companion? ➡️ Check it out!