cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Phòng thu phóng cá nhân

NganHa292012
Listener

Hôm trước tôi tổ chức cuộc họp nhưng tự nó giới hạn phòng ZOOM tôi 40 phút tôi trả biết làm thế nào để tắt giới hạn 40 phút đó ? Giúp tôi với

1 REPLY 1

Mathi
Attendee

@NganHa292012 ,

Giấy phép miễn phí của Zoom cho phép từ ba đến 100 người, bạn bị giới hạn trong 40 phút. bạn cần nâng cấp giấy phép của mình.