cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

dạy học

hoanghaiphong
Listener

tôi không muốn có giới hạn 40 phút khi đạy học

1 REPLY 1

colegs
Community Champion | Zoom Employee
Community Champion | Zoom Employee

Để loại bỏ giới hạn thời gian 40 phút, bạn sẽ chỉ cần có các cuộc họp 1-1 hoặc người tổ chức sẽ phải có giấy phép.