cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

THANH TOÁN GÓI CHUYÊN NGHIỆP NHƯNG TÀI KHOẢN VẪN GIỮ GÓI CƠ BẢN

siam
Listener

Kính gửi bạn,

Hiện tại tài khoản của tôi đã thanh toán hóa đơn gói CHUYÊN NGHIỆP thời hạn: Aug 15, 2022-Aug 14, 2023. Tuy nhiên, tài khoản vẫn đang gói cơ bản, bây giờ chúng tôi đăng ký lại gói dịch vụ sẽ bị mất thêm phí 149.9$ (chi phí cho 1 gói mới) nữa, trong khi chúng tôi vừa thanh toán chi chí cho chính gói CHUYÊN NGHIỆP. 
Kính mong *********** phản hồi sớm giúp tôi!
Xin cảm ơn
0 REPLIES 0