cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Account is disabled

da7m
Listener

'Account is disabled. Please contact your account owner or administrator.' i got this message everytime I try to login with my other acount, And i'm keep wondering how this happen even when I'm the owner of the acount, I've change my password for several times.

1 REPLY 1

JackieChannVN
Listener

Ai đó có thể giúp tôi khôi phục tài khoản bị khóa mã lỗi 1003 được không. Tôi đã gửi kháng nghị nhiều lần nhưng không thấy phản hồi. Quốc gia của tôi đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid, tôi rất cần mở khóa tài khoản để làm việc và học tập. Mong đội ngũ Zoom giúp đỡ tôi